Обучения по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

*Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – веднъж
на две години; длъжностните лица и специализираните служби по чл.24 от Закона
за здравословни и безопасни условия на труд – ежегодно; лицата, определени от
работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа –
ежегодно, съгласно Наредба № РД-07-2
от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд.
*Групите и Комитетите по условия на труд (КУТ и ГУТ), съгласно чл. 27 – 32 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 3.11.1998 г.
за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в
предприятията, обн. ДВ. бр. 14 от 12.02.2008 год.
*Обучение на служители по електро безопасност и получаване на
квалификационни групи в съответствие с изискванията на Правилника за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V.
*Координатор БЗР в строителството

*Безопасна употреба и работа с химични вещества
*Безопасна употреба и работа с Диизоцианати
*Превенция и защита от падане- безопасност при работа на височина – рутинна и
нерутинна работа на височина
*Безопасност на оборудване и машини
– Управление на ергономичните рискове
*Безопасна работа с мотокари и електрокари
*Безопасна работа повдигателни съоръжения
*Безопасна работа с електрокари и мотокари
*Съхранение на материали и складови стелажи
*Спъване, подхлъзване, падане
*Знаци и сигнали за безопасност
*Докладване и разследване на злополуки и инциденти
*Безопасна работа със съдове под налягане
*Безопасност при ръчна работа с тежести
*Обучения на работещи, изложени на експозиция на шум в работната среда
*Ергономия
*Обучение по ATEX & Process Safety Management